Tuesday, 10 September 2013

Bán dâm đồng tính có nặng tội hơn bán dâm dị tính không?

Báo chí ở trong tay những người dị tính luyến ái. Bán dâm đã là một tội rồi. Đồng tính [luyến ái] là một tội nữa. Vì vậy mới có những tít bài kiểu Chiêu cướp tài sản của gã bán dâm đồng tính (VnExpress 9/9/2013), Tử hình gã bán dâm đồng tính sát hại bạn tình (VnExpress 23/9/2010)... Trai gái mua bán dâm với nhau không bao giờ bị báo réo cái xu hướng dị tính luyến ái ra mắng.

No comments:

Post a Comment