Monday, 9 September 2013

Sao không ai phân loại dân quân theo cách của Bác Hồ?


Bác Hồ không thích gọi chị em dân quân là nữ dân quân. Người gọi họ là dân quân gái. Thư khen của chủ tịch nướccũng sử dụng cụm từ này.
Các cụ già tham gia dân quân được Bác gọi là dân quân già (không nêu giới tính trai gái), nhưng thư khen của chủ tịch nước lại dùng cụm từ lão dân quân và cũng không nói rõ đó là trai hay gái.
Trước và sau Bác Hồ không ai gọi dân quân theo cách ấy, nếu cần phải nói rõ giới tính hay tuổi tác của người ta.

No comments:

Post a Comment