Wednesday, 18 September 2013

Lính tập là gì?Người Việt  đúng tuổi bắt thăm trúng, đi lính cho binh đội Pháp thời xưa gọi là lính tập (Lê Văn Đức, 1970a:806). Từ này chỉ thứ lính tuyển mộ từ người Việt Nam phục dịch cho người Pháp thời Pháp thuộc  (hàm ý coi khinh) (Nguyễn Kim Thản, 2005:953)

Lính khố xanh đeo thắt lưng màu xanh, chỉ giữ vai trò bảo an, giống bộ đội địa phương bây giờ. Tiếng Pháp là milicien à ceinture bleue hay garde provincial (vệ binh tỉnh)

Lính tập đeo thắt lưng màu đỏ buộc ở bụng, dân gian gọi là lính khố đỏ (tiếng Pháp là milicien à ceinture rouge), thuộc hạng dữ dằn, chuyên làm nhiệm vụ việc đánh dẹp phiến loạn, tương đương bộ đội chủ lực ngày nay. Người Pháp gọi thứ lính này là tirailleur (bộ binh nhẹ, dùng súng). 

No comments:

Post a comment