Saturday, 7 September 2013

Kính so lét là kính gì?

Nguyễn Quảng Tuân (1992:386) cho rằng kính so lét là một loại kính đi nắng và nguyên từ của sô létsoleilleux tiếng Pháp. Thật ra so lét là phiên âm của Solex, một hiệu kính dành cho những người sành điệu và dĩ nhiên là rất đắt tiền.

No comments:

Post a Comment