Thursday, 19 September 2013

Có lính tập người Ma-rốc ở Việt Nam không?Lính tập là từ người Việt dùng để chỉ người Việt đi lính khố xanh, khố đỏ. Người Pháp gọi lính tập khố đỏ ở Bắc Kỳ là tirailleur tonkinois, tức bộ binh nhẹ (người) Bắc Kỳ. Tirailleur của tiếng Pháp khi không nói về lính Việt và không có ý định coi thường ai thì không thể dịch là lính tập. Như vậy không nên dịch phiên hiệu 1er Régiment de Tirailleurs Marocainstrung đoàn 1 lính tập Ma-rốc. Nên gọi họ là trung đoàn 1 bộ binh (nhẹ) Ma-rốc hay trung đoàn bộ binh (nhẹ) Ma-rốc số 1. Đây là một đơn vị thuộc loại tinh nhuệ của lục quânPháp, thành lập năm 1912, giải thể năm 1965, nhiều lần được tuyên dương công trạng trước toàn quân và được gắn bắc đẩu bội tinh lên quân kỳ năm 1949. Không phải là thứ lính tập đi ắc ê ta vẫn gặp trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan.

No comments:

Post a Comment