Saturday, 21 September 2013

Khinh binh là gì?

Khinh Hán Việt () là nhẹ. Khinh binhthứ quân được trang bị nhẹ, dễ cơ động trong chiến đấu. (Nguyễn Kim Thản, 2005:842). Binh lính xài súng nhẹ mới được gọi là khinh binh (Lê Văn Đức, 1970a:724). Trung đội có thể được trang bị vũ khí nặng, súng cộng đồng... nhưng người lính đi đầu nhất định phải là khinh binh. Người trong tiểu đội súng nặng dù có muốn cũng không được gọi là khinh binh.

No comments:

Post a Comment